Leader - Funkcjonowanie

LEADER + w Europie

PDF Drukuj
LEADER + w Europie. 2012-03-30 10:11.

CELE PROGRAMU.

Celem Programu jest wsparcie “liderów lokalnych” działających na obszarach wiejskich w podejmowaniu długofalowych działań zmierzających do wdrażania zintegrowanych strategii dla zrównoważonego rozwoju:

  • Dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,
  • Środowiska gospodarczego, w tym tworzeniu miejsc pracy,
  • Poprawy zdolności organizacyjnych społeczności lokalnych.

Więcej…
 

Lokalna Grupa Działania

PDF Drukuj
Lokalna Grupa Działania. 2012-03-30 10:13.

Działanie 2.7. „Pilotażowy Program Leader +” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, miał na celu pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w tworzenie oraz realizację lokalnych strategii rozwoju obszarów wiejskich.
„Pilotażowy Program Leader +” wdrażany był w ramach dwóch schematów.

Celem Schematu I było tworzenie Lokalnych Grup Działania (LGD) oraz dokonanie, z inicjatywy środowisk lokalnych, analizy możliwości rozwojowych terenów wiejskich i opracowanie na tej podstawie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW).

Więcej…
 

Historia

PDF Drukuj
Historia. 2012-03-30 10:13.

Program Leader ma na celu wspomaganie rozwoju obszarów wiejskich. Wyróżniamy dotychczas trzy etapy programu:

  • LEADER I (1991-1994) INICJACJE - podejście do rozwiązywania problemów rozwoju wsi punktu widzenia konkretnego obszaru (podejście terytorialne) o charakterze zintegrowanym i włączającym mieszkańców. W tej fazie objęto programem 217 obszarów wiejskich.
  • LEADER II (1994-1999) UPOWSZECHNIENIE - program ten skupiał się na szerszym wykorzystaniu wypracowanego podejścia i włączeniu działań innowacyjnych (laboratorium eksperymentalne). Programem tym objęto 1000 obszarów wiejskich.
  • LEADER+ (2000-2006) KONSOLIDACJA - program ten konsoliduje osiągnięcia Leadera II między innymi przez wdrażanie tego typu podejścia w skali regionu w krajach członkowskich, wspomaga wdrażanie nowoczesnych strategii rozwoju terenów wiejskich, podejmuje współpracę międzynarodową poprzez stworzenie sieci współpracy PREPARE, co daje możliwość wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych projektów zmierzających do rozwoju obszarów wiejskich. Programem tym objęto ponad 900 obszarów wiejskich

 

 

Słownik Pojęć

PDF Drukuj
Słownik Pojęć. -0001-11-30 00:00.

LEADER+ - Program na rzecz rozwoju obszarów wiejskich - jeden z czterech programów unijnych, tzw. Inicjatyw Wspólnotowych, mający na celu rozwój obszarów wiejskich dotkniętych szczególnymi trudnościami i polepszenie warunków życia na wsi dzięki współpracy partnerów lokalnych (publicznych, prywatnych i organizacji pozarządowych).

Grupa Partnerska - to dobrowolna i otwarta koalicja liderów z różnych sektorów życia publicznego (samorządy, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, instytucje państwowe, szkoły, uczelnie, mieszkańcy niezorganizowani formalnie i inni), którzy wspólnie przygotowują i realizują praktyczne długofalowe działania na rzecz rozwiązywania problemów gospodarczych, społecznych i ekologicznych oraz wspólnie monitorują ich wyniki i którzy działają na szczeblu ponadgminnym.

Inicjatywa partnerska - działania podejmowane przez Grupę Partnerską, przy współpracy partnerów z różnych sektorów - publicznego, prywatnego, pozarządowego.
Produkt Lokalny - Produkt lokalny wyrób lub usługa, z którą utożsamiają się mieszkańcy regionu, produkowana w sposób niemasowy i przyjazny dla środowiska, z surowców lokalnie dostępnych. Produkt lokalny staje się wizytówką regionu poprzez wykorzystanie jego specyficznego i niepowtarzalnego charakteru oraz angażowanie mieszkańców w rozwój przedsiębiorczości lokalnej.

Więcej…
 


Wybierz język

Jesteś tutaj:

Subregion Wzgórza Dalkowskie uczestniczy w projekcie wspierania partycypacji społecznej "Decydujmy Razem".
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Grupa Partnerska Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich jest członkiem Krajowej Sieci Grup Partnerskich na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, wspieranej przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska

 

portal rolniczy

 

stat4u