Edukacja drogą do sukcesu...

PDF Drukuj
   Piątek, 25. Kwiecień 2014 12:40
Edukacja drogą do sukcesu.... -0001-11-30 00:00.

Share

Już od września 2013 roku w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Stypułowie, Fundacja "Porozumienie Wzgórz Dalkowskich" realizuje projekt systemowy pn. "Edukacja drogą do sukcesu"  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1.2. Głównym celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I - III Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stypułowie poprzez zapewnienie każdemu dziecku objętemu wsparciem oferty edukacyjno - wychowawczo - profilaktycznej.
W ramach w/w projektu doposażono bazę dydaktyczną szkoły, zakupiono nowe ławki i krzesła szkolne. Ponadto przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną prowadzone są zajęcia pozalekcyjne wspierające indywidualizację procesu nauczania. Dotychczas zrealizowanych zostało ponad 300 godzin zajęć m.in. zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz w zdobywaniu umiejętności matematycznych; zajęcia logopedyczne, zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne; zajęcia korygujące wady postawy; zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczno - przyrodnicze; zajęcia rozwijające uzdolnienia taneczno - muzyczne oraz zajęcia rozwijające uzdolnienia plastyczne.
Czynne uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych sprzyja kształtowaniu osobowości i rozwijaniu zainteresowań ucznia. W/w zajęcia pozwalają nauczycielowi lepiej poznać uczniów, ich zdolności i predyspozycje. Wspólna praca nauczyciela i ucznia na zasadach partnerskich przynosi korzyści: uczniowie są zainteresowani przedmiotem, uczą się chętniej, a na lekcjach są efektywniejsi.

 

Wybierz język

Jesteś tutaj:

Subregion Wzgórza Dalkowskie uczestniczy w projekcie wspierania partycypacji społecznej "Decydujmy Razem".
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Grupa Partnerska Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich jest członkiem Krajowej Sieci Grup Partnerskich na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, wspieranej przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska

 

portal rolniczy

 

stat4u