Absolutorium Zarządu przyjęto jednogłośnie

PDF Drukuj
   Wtorek, 11. Marzec 2014 14:55
Absolutorium Zarządu przyjęto jednogłośnie. -0001-11-30 00:00.

Share

W dniu 4 marca 2014r., w Solnikach, gminie Kożuchów odbyło się zebranie sprawozdawczo –wyborcze Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich, które otworzył Pan Henryk Naranowicz – Przewodniczący Zgromadzenia Partnerów.  W spotkaniu udział wzięli Partnerzy Fundacji, Fundatorzy, pracownicy i zaproszeni goście. W okresie sprawozdawczy w latach 2010 – 2014 Zarząd Fundacji działał w składzie Tadeusz Walkowiak, Przemysław Maksymów, Ewa Wierzchosławska, Tomasz Siekierkowski.
Sprawozdanie merytorycznie przedstawił Pan Tadeusz Walkowiak – Prezes Zarządu, który podkreślił, że fundacja wykorzystała bardzo dobrze mijający okres programowania środków Unii Europejskiej. Powstały dzięki temu nowe przedszkola i żłobki, rok rocznie wsparciem obejmowano kilka tysięcy mieszkańców Wzgórz Dalkowskich. Fundacja z roku na rok umacniała też swoją pozycję w środowisku organizacji pozarządowych, co dostrzegło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, wybierając ją na Operatora mikrodotacji PO FIO w latach 2012 – 2014. Fundacja w tym czasie przyznała 49 dotacji lubuskim organizacjom pozarządowym o łącznej wartości 450 tysięcy złotych.  Jako najlepsza Lokalna Grupa Działania w woj. lubuskim, otrzymała dodatkowe 5 mln złotych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przez lata rozwijano współpracę międzynarodową z Izraelem i w ramach wymiany młodzieży i ze Szwajcarią w ramach promocji wolontariatu. W końcu fundacja stała się pracodawcom dla wielu mieszkańców, w ostatnich latach zatrudnienie w  organizacji wzrosło 9 krotnie, sięgając na koniec okresu sprawozdawczego 62 etaty. 
Sprawozdanie finansowe przedstawiła Pani Maria Komar – Główny Księgowy. Podkreśliła, że przychody fundacji w stosunku do roku ubiegłego podwoiły się i wyniosły ponad 4,5 mln złotych. W kadencji 2010 - 2014 Fundacja pozyskała ponad 7,5 mln złotych na realizacje działań  społecznych, co jest o 30 razy większe niż w kadencji 2006 – 2010. Ponadto w obecnej kadencji Fundacja nabyła również nieruchomości i powiększyła przez to swój majątek trwały.
Po przedstawieniu sprawozdania merytorycznego i finansowego, przedstawiono wniosek Komisji Rewizyjnej udzielenie absolutorium dla Zarządu, którą przedstawił Pan Jerzy Adamowicz – członek komisji. Zebrani przyjęli sprawozdania jednogłośnie i udzielili absolutorium Zarządowi Fundacji. Ogromny wkład fundacji w rozwój obszarów wiejskich i wielki podziw dla jej działań, podkreślił Pan Kamil ciupak – Wicestarosta Polkowicki

 

 

Wybierz język

Jesteś tutaj:

Subregion Wzgórza Dalkowskie uczestniczy w projekcie wspierania partycypacji społecznej "Decydujmy Razem".
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Grupa Partnerska Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich jest członkiem Krajowej Sieci Grup Partnerskich na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, wspieranej przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska

 

portal rolniczy

 

stat4u