Lokalna Grupa Działania

PDF Drukuj
   Czwartek, 29. Marzec 2012 08:36
Lokalna Grupa Działania. 2012-03-30 10:13.

Share

Działanie 2.7. „Pilotażowy Program Leader +” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, miał na celu pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w tworzenie oraz realizację lokalnych strategii rozwoju obszarów wiejskich.
„Pilotażowy Program Leader +” wdrażany był w ramach dwóch schematów.

Celem Schematu I było tworzenie Lokalnych Grup Działania (LGD) oraz dokonanie, z inicjatywy środowisk lokalnych, analizy możliwości rozwojowych terenów wiejskich i opracowanie na tej podstawie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW).

W tym celu, w ramach Schematu I, realizowane były działania szkoleniowe, informacyjne oraz doradcze, służące zaangażowaniu mieszkańców w proces przygotowywania koncepcji rozwoju obszarów wiejskich i tworzenia partnerstw publiczno-prywatnych.

W ramach Schematu II LGD, posiadające odpowiednie doświadczenie i potencjał administracyjny, niezbędny dla zarządzania środkami publicznymi, wdrażały plany dotyczące realizacji strategii obejmujące promocję obszarów wiejskich i animowanie współpracy partnerów lokalnych.

Schemat II pozwolił na realizację kompleksowych projektów o charakterze wielosektorowym, uwzględniających w szczególności rozwój turystyki, ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych, a także działania szkoleniowe.

ZSROW, przygotowywane z inicjatywy środowisk lokalnych w ramach Schematu I i wdrażane w ramach Schematu II, określały kierunki rozwoju objętych nimi obszarów. Strategie te odwoływały się do co najmniej jednego z następujących zagadnień:

 

  1. zastosowanie nowych informacji know-how i nowych technologii w celu podniesienia konkurencyjności produktów i usług terenów wiejskich;
  2. poprawa jakości życia na obszarach wiejskich;
  3. podnoszenie wartości lokalnych produktów zwłaszcza przez ułatwianie małym jednostkom produkcyjnym dostępu do rynków dzięki wspólnym działaniom;
  4. wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych, w tym potencjału obszarów należących do sieci Natura 2000.


Wszelkie usługi, w szczególności szkoleniowe i doradcze, na rzecz beneficjentów ostatecznych były świadczone bezpłatnie.

 

Wybierz język

Jesteś tutaj:

Subregion Wzgórza Dalkowskie uczestniczy w projekcie wspierania partycypacji społecznej "Decydujmy Razem".
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Grupa Partnerska Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich jest członkiem Krajowej Sieci Grup Partnerskich na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, wspieranej przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska

 

portal rolniczy

 

stat4u